Trio Gömlek San. ve Tic. Ltd. Şti. (“VERİ SORUMLUSU”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”,“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerin işlenme süreçleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçlarla İşlenir?

https://www.triogomlek.com/ internet sitesine üye olmadan gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında işlenecek olan kişisel veriler;
‘İletişim’ sayfası aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde;

 • Kimlik verileri kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız,
 • İletişim verileri kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz,
 • Diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; konu başlığı, sipariş talebi ve yorum içerikleri,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçiler arasında ad ve soyadınız ile ayırt edebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi giriş - çıkış saatiniz, IP adresiniz, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için,
 • Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen, kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması amacıyla,
 • Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; içerik arama, satın almanın talep edildiği ürün bilgileri, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilere yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi amaçları ile işlenecektir.

İnternet sitesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla VERİ SORUMLUSU ile iletişim kumanız sonucunda işlenecek olan kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini aramanız halinde sorma hakkında sahipsiniz.

Kişisel Veriler Hangi Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak ve Nasıl Toplanıyor?

Kişisel verileriniz;

 • Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,
 • Şirket internet sitesini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerle,
 • Web sitesi çerezleri ile,
 • “İletişim” sayfasında ve web sitesinde yer alan herhangi bir formu doldurmanız ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • VERİ SORUMLUSU’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, VERİ SORUMLUSU’nun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Durumlarda Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerinin hukuka ve meşru menfaatlere uygun olarak yürütebilmek, olası bir yargı sürecinde savunma hakkını kullanabilmek,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilere olan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verileri talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilme,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse, konuya ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltme talep etme,
 • Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup, başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ŞİRKET sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

MERSİS Numarası:

E-mail Adresi: kvkk@triogomlek.com

Adresi: Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy Yolu, Yıldız Center İş Merkezi, No: 99 Kat: 5 Büyükçekmece / İstanbul

Merkez Telefon Numarası: +90 212 233 77 24

İnternet Sitesi Adresi: https://triogomlek.com

Call Now